/ by /   Uncategorized / 0 comments

„Wskocz do sieci”

Szanowni Państwo!

W dniu 22.01.2021 roku zostaliśmy uczestnikiem projektu „Wskocz do sieci” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej. Celem projektu jest rozwój potencjału społeczno-ekonomicznego Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) poprzez poszerzenie oferty wsparcia doradczego i szkoleniowego w zakresie tworzenia i rozwijania regionalnej i ponadregionalnej sieci przedsiębiorstw w tym partnerstw, klastrów, konsorcjów spółdzielczych działających na rynku komercyjnym.

SHARE THIS