Telefon: + 48 880 108 188   Email: fps@onet.pl

PROJEKTY REALIZOWANE DLA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

PCPR WSCHOWA

Fundacja Przedsiębiorczości Społecznej w styczniu 2019r. w ramach prowadzonego postępowania przetargowego została wyłoniona na koordynatora projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie „Aktywna Integracja w Powiecie Wschowskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7. Równowaga Społeczna, Działanie 7.2 Programy Aktywnej Integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

PCPR ŚWIEBODZIN

Fundacja Przedsiębiorczości Społecznej w  2019r. została Partnerem Projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie „Aktywna Integracja w Powiecie Świebodzińskim Edycja II”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7. Równowaga Społeczna, Działanie 7.2 Programy Aktywnej Integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Jest to program na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, ukierunkowane na aktywizację społeczno-  zawodową, wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, obejmującej takie formy wsparcia jak: kontrakt socjalny lub równoważny, program aktywności lokalnej, program integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami

Nasza Fundacja pozyskała środki z Ministerstwa Sportu, Turystyki i Rekreacji na zajęcia sportowe na basenie w ramach Rządowego Programu Umiem Pływać dla uczniów z prowadzonej przez nas Szkoły Podstawowej dla dzieci ze spektrum Autyzmu Dalej Razem w Głogowie. Zajęcia realizowane będą na Pływalni Chrobry w Głogowie.

PROJEKTY PRACA JEST KOBIETĄ

WZROST POTENCJAŁU ZAWODOWEGO

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA podjęła się realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich, którego celem jest wzrost potencjału zawodowego 100 kobiet w wieku powyżej 29 roku życia bez zatrudnienia (bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych, w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących w miastach średnich), zamieszkujących w województwie wielkopolskim, w drodze indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej zdefiniowanej w oparciu o Indywidualny Plan Działania, w terminie wrzesień 2019r. – czerwiec 2020r. Działania projektu obejmują: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, szkolenia i staże. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 786 794,51 zł.

PROJEKT WIELKOPOLSKI

INKUBATOR ZATRUDNIENIA DLA OSÓB POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA O NISKICH KWALIFIKACJACH

Fundacja Przedsiębiorczości Społecznej została partnerem projektu realizowanego przez CARGA Sp.z o.o., współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest wzrost potencjału zawodowego 100 osób po 29 roku życia bez zatrudnienia (w tym 55 kobiet i 45 mężczyzn, bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych, w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących w miastach średnich), zamieszkujących w województwie wielkopolskim, w drodze indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej zdefiniowanej w oparciu o Indywidualny Plan Działania, w terminie wrzesień 2019r. – maj 2020r. Działania projektu obejmują: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, szkolenia i staże. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 787 052 91 zł.

PROJEKT DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB W WIEKU 50 LAT I WIĘCEJ

W terminie wrzesień 2019r. – maj 2020r. realizowany jest projekt przez Fundację na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA, który ma na celu wzrost potencjału zawodowego 100 osób w wieku 50 lat i więcej bez zatrudnienia (w tym 55 kobiet i 45 mężczyzn, bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych, w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących w miastach średnich), zamieszkujących w województwie wielkopolskim, w drodze indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej zdefiniowanej w oparciu o Indywidualny Plan Działania. Działania projektu obejmują: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, szkolenia i staże. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 787 052 91 zł.

PROJEKT „GRAJKÓŁKO”

• Projekt "GRAJKÓŁKO" - czyli teatr, kino, muzeum dostępne dla Dzieci z Autyzmem w Głogowie!

W okresie 01.03-30.11.2020r. przez naszą Fundację realizowany jest projekt, którego głównym celem jest włączenie osób z Autyzmem w życie społeczno – kulturowe miasta Głogów poprzez odpowiednie przygotowanie 3 największych instytucji kultury w mieście, tj. Kina, Teatru i Muzeum tak, aby stały się one dostępne dla osób z Autyzmem. Przeprowadzona zostanie kampania informacyjna, żeby mieszkańcy Głogowa wiedzieli jak się zachować gdy np. natrafią w kinie na seans dla osób z Autyzmem. Aby przygotować dzieci i ich rodziców do tego, by nie bali się i korzystali z oferty kulturalnej dla osób z Autyzmem, zaplanowano udział 15 dzieci w wieku 8-12 lat w warsztatach teatralnych „GRAJKÓŁKO” z udziałem aktorów Teatru ATOFRI z  Poznania. Na zakończenie projektu odbędzie się darmowy spektakl pt. GRAJKÓŁKO” z udziałem uczestników projektu dla mieszkańców Głogowa (rozdanych zostanie 300 wejściówek). Ponadto wydany zostanie podręcznik pn. „Kultura dostępna dla Wszystkich”, w którym zostaną opisane procedury dostosowania miejsc użyteczności publicznej dla osób z Autyzmem oraz instruktaż dla personelu. Pobrać będzie można darmowe piktogramy oraz inne materiały celem wykorzystania dla innych podmiotów w ramach dobrych praktyk. Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

PROJEKT „Integracyjna ścieżka rozwoju”

We współpracy z Fundacją Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej realizowany jest projekt pn. ,,Integracyjna SCIEŻKA rozwoju"

We współpracy z Fundacją Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej realizowany jest projekt pn. ,,Integracyjna SCIEŻKA rozwoju’’, który ma na celu m.in. podniesienie świadomości przyrodniczo – ekologicznej wśród co najmniej 25 dzieci w wieku szkolnym ze spektrum autyzmu poprzez udział w warsztatach edukacyjnych na terenie miasta Głogowa; wsparcie rozwoju i terapii wśród 25 dzieci w wieku szkolnym ze spektrum autyzmu poprzez korzystanie ze ścieżki zmysłów oraz innych atrakcji w ramach ścieżki edukacyjno – sensorycznej,  a także zwiększenie funkcjonalności przestrzeni przy budynku Szkoły Podstawowej dla Dzieci ze Spektrum Autyzmu Dalej Razem służącej edukacji, integracji i terapii dzieci. Projekt realizowany jest w okresie 01.03-30.11.2020r. Został dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.