Telefon: + 48 880 108 188   Email: fps@onet.pl
66178789_1144851435723526_2628432801610858496_n

Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

2) średnie lub średnie branżowe oraz:

 1. a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 (jeśli osoba nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności) lub
 2. b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła
  280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna.

Zakres programów szkoleń określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna

65174439_1135472666661403_6139367522966700032_n

OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM

Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba (wymogi z art. 16 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) :

1) posiadająca kwalifikacje : pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub

2) która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności : wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

61117826_1110007965874540_4348421651512164352_n

Przykładowy zakres programowy dla 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, prowadzonego w formie warsztatów lub ćwiczeń, obejmuje następujące bloki tematyczne:

1) psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki (20 godzin): adaptacja jako rezultat rozwoju, przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia, uwarunkowania procesu rozwoju jednostki, osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki;

2) rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (25 godzin): zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym, aspekty rozwoju dziecka — charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka, źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3, neurologiczne podstawy rozwoju dziecka, mechanizmy rozwoju dziecka;

3) stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (120 godzin): rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka, planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa), kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka, opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się, zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka — zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne, wprowadzanie dziecka w kulturę, budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka;

4) kompetencje opiekuna dziecka (35 godzin): odpowiedzialność prawna opiekuna, podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy), przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania  problemów, emisja głosu;

5) praktyki zawodowe (80 godzin).

Programy szkoleń na wniosek podmiotu chcącego prowadzić szkolenia, zatwierdza minister właściwy do spraw rodziny. Zatwierdzenie programów szkoleń odbywa się w drodze decyzji administracyjnej. Lista zatwierdzonych programów jest opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opiekun zobowiązany jest do odbycia co 2 lata szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy. Szkolenie nieodpłatnie zapewnia podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy. Wszystkie osoby sprawujące opiekę nad dziećmi muszą również posiadać aktualne szczepienia i aktualną książeczkę badań sanitarno–epidemiologicznych.

KRAJOWY INSTYTUT MEDYCZNY

Krajowy Instytut Medyczny to instytucja oświatowa wpisana do ewidencji szkół  i placówek, która zwiększa kwalifikacje zawodowe poprzez szkolenia e-learningowe: opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, dziennego opiekuna, uzupełniające dla dziennego opiekuna oraz wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym.

Ta innowacyjna forma kształcenia pozwala kursantom odbywać szkolenia w wybranym i dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Nauka jak i egzaminy odbywają się on-line, a każdy z absolwentów otrzymuje zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności zgodne z obowiązującym wzorem MPiP, będący pełnoprawnym dokumentem wydawanym na podstawie decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Dokumenty wydawane przez Krajowy Instytut Medyczny umożliwiają podjęcie legalnej pracy we wszelkiego rodzaju żłobkach, klubach dziecięcych, klubach malucha oraz warunkach opieki instytucjonalnej i domowej.

Krajowy Instytut Medyczny jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych Urzędu Pracy, co oznacza, że każda osoba posiadająca status bezrobotnego może wnioskować o pokrycie kosztów szkolenia przez swój Urząd Pracy.

pobrane

Szkoła średnia, policealna

 • publiczna szkoła średnia/policealna dołącza kopię aktu założycielskiego,
 • niepubliczna szkoła dołącza kopię wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Szkoła wyższa

 • uczelnia publiczna dołącza kopię decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o uprawnieniu do prowadzenia studiów wyższych,
 • uczelnia niepubliczna nie ma obowiązku dołączenia kopii decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o uprawnieniu do prowadzenia studiów wyższych, jeżeli znajduje się w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, prowadzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 Placówka kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego

 • placówka publiczna dołącza kopię aktu założycielskiego placówki,
 • placówka niepubliczna dołącza zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego dołącza kopię aktu założycielskiego.

Placówka naukowa, naukowo-badawcza, ośrodek badawczo-rozwojowy nie ma obowiązku dołączenia dokumentów, jeżeli w KRS posiada wpis o prowadzeniu edukacji pozaszkolnej.

Zakład pracy – nie ma obowiązku dołączenia dokumentów, jeżeli w KRS posiada wpis o prowadzeniu edukacji pozaszkolnej.

Stowarzyszenie, fundacja, spółka oraz inna osoba prawna nie mają obowiązku dołączenia dokumentów, jeżeli w KRS posiadają wpis o prowadzeniu edukacji pozaszkolnej.

Osoba fizyczna nie ma obowiązku dołączenia dokumentów, jeżeli w CEIDG posiada wpis o prowadzeniu edukacji pozaszkolnej.

WPIS DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Wpis do Rejestru jest wymagany od instytucji szkoleniowych ubiegających się o zlecenie na szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej. Instytucja szkoleniowa składa dokumenty (osobiście lub pocztą zwykłą) w wojewódzkim urzędzie pracy, właściwym dla siedziby tej instytucji. Instytucja szkoleniowa posiadająca kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP może dokonać wpisu w formie elektronicznej. Wpis do Rejestru jest bezpłatny. Instytucja szkoleniowa powinna złożyć następujące dokumenty w wersji papierowej lub w przypadku instytucji szkoleniowej posiadającej kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP, w wersji elektronicznej :

 • wniosek o wpis do rejestru dostępny jest na stronie internetowej http://stor.praca.gov.pl/portal/#/stronaGlowna
 • kopię aktualnego dokumentu, na podstawie którego instytucja prowadzi edukację pozaszkolną w przypadku braku informacji o prowadzeniu edukacji pozaszkolnej w publicznie dostępnym rejestrze elektronicznym.
6

Zasady rejestracji oddziałów/filii instytucji szkoleniowych

 1. Samodzielnie rejestruje się oddział/filia instytucji szkoleniowej posiadająca uprawnienia do samodzielnego działania, wówczas oddział/filia rejestruje się w wojewódzkim urzędzie pracy właściwym dla siedziby tego oddziału/filii – po uzgodnieniu z jednostką macierzystą.
 2. Oddział/filię nie posiadającą uprawnień do samodzielnego działania rejestruje jednostka macierzysta w wojewódzkim urzędzie pracy właściwym dla siedziby jednostki macierzystej.

Na podstawie złożonych przez instytucję szkoleniową dokumentów, wojewódzki urząd pracy potwierdza dokonanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nadając numer ewidencyjny i wydając zawiadomienie o wpisie do Rejestru.
Wniosek o wpis do rejestru pozostaje bez rozpatrzenia, jeżeli wniosek ten lub przedłożone przez instytucję szkoleniową dokumenty są niekompletne lub nieprawidłowe, a Instytucja ta mimo wezwania nie przedłoży poprawnego wniosku lub właściwych dokumentów w terminie miesiąca od dnia wezwania.