Telefon: + 48 880 108 188   Email: fps@onet.pl

Warunki pożyczki na utworzenie miejsca pracy  w ramach programu ,,Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie” są następujące:

 • wartość pożyczki – do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ostatni kwartał (IV kw. 2019 r. – do 31 191,48 zł),
 • okres spłaty do 36 miesięcylub do czasu spłaty ostatniej raty w ramach pożyczki na założenie działalności gospodarczej,
 • stałe oprocentowanie w okresie kredytowania wynoszące 0,18%(1/10 stopy redyskonta weksli) w skali roku dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych oraz podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania i 0,44% (1/4 stopy redyskonta weksli) dla pozostałych uprawnionych do uzyskania pożyczki,
 • brak opłat  i prowizjiza rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki,
 • zabezpieczenie spłaty pożyczki – obligatoryjnie weksel własny in blancopożyczkobiorcy oraz poręczenie wekslowe co najmniej dwóch osób fizycznych lub inne zaakceptowane przez Pośrednika zabezpieczenie,
 • udział jednostkowej pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100%jego wartości.

Na utworzonym ze środków pożyczki stanowisku pracy można zatrudnić: osobę bezrobotną, w tym skierowaną przez PUP, opiekuna osoby niepełnosprawnej w niepełnym wymiarze czasu pracy (jednak nie mniejszym niż połowa pełnego  wymiaru czasu), poszukującego pracy absolwenta. Zatrudnienie pracownika musi nastąpić na podstawie umowy o pracę.

Pożyczki na utworzenie stanowisk pracy dla bezrobotnych lub poszukujących pracy opiekunów udzielane są podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, niepublicznym przedszkolom, niepublicznym szkołom oraz producentom rolnym.

PREFERENCYJNE POŻYCZKI DLA FIRM I NGO

,,Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie” to rządowy program, realizowany przez  Fundusz Regionu Wałbrzyskiego na terenie województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego. Powstał w celu rozwoju przedsiębiorczości oraz stworzenia nowych miejsc pracy, stanowiących elementy rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia. Wsparcie w ramach programu stanowi pomoc de minimis. Możemy wyróżnić dwa rodzaje preferencyjnych pożyczek w ramach programu ,,Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie”: na założenie działalności gospodarczej oraz na utworzenie miejsca pracy. Pierwszą z nich mogą uzyskać m.in. poszukujący pracy absolwenci szkół średnich/zawodowych oraz uczelni wyższych (tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich) do 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub otrzymania tytułu zawodowego oraz osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego, które na dzień składania wniosku nie są zatrudnione oraz nie wykonują innej pracy zarobkowej. Warunki pożyczki są następujące:

 • wartość pożyczki – do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ostatni kwartał (IV kw. 2019 r. – do 103 971,60 zł),
 • okres spłaty do 84 miesięcy,
 • karencja w spłacie rat kapitałowych – do 12 miesięcy,
 • stałe oprocentowanie w okresie kredytowania wynoszące 0,18%(1/10 stopy redyskonta weksli) w skali roku dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych z miejscami integracyjnymi lub polegających na rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i 0,44% (1/4 stopy redyskonta weksli) dla pozostałych uprawnionych do uzyskania pożyczki,
 • brak opłat  i prowizjiza rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki,
 • zabezpieczenie spłaty pożyczki – obligatoryjnie weksel własny in blancopożyczkobiorcy oraz poręczenie wekslowe co najmniej dwóch osób fizycznych lub inne zaakceptowane przez Pośrednika zabezpieczenie,
 • udział jednostkowej pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do100% jego wartości.

W ramach środków z pożyczki można sfinansować m.in. środki trwałe niezbędne do rozpoczęcia prowadzenia działalności, towary podlegające sprzedaży w ramach prowadzonej działalności czy też szkolenia i kursy.

Natomiast pożyczki na utworzenie stanowisk pracy dla bezrobotnych, poszukujących pracy opiekunów lub poszukujących pracy absolwentów dedykowane są podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych, żłobkom lub klubom dziecięcym na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć.