Telefon: + 48 880 108 188   Email: fps@onet.pl

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

 1. obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 2. obejmuje nieodpłatną mediację. Bezpłatna mediacja obejmuje:

– poinformowanie o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

– przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

– przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

– przeprowadzenie mediacji oraz udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

Od 1 stycznia 2019 r. wiele się zmieniło. Przede wszystkim oprócz nieodpłatnej pomocy prawnej jest świadczone także  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Obok punktów pomocy prawnej powstały również punkty poradnictwa obywatelskiego prowadzone wyłącznie przez organizacje pozarządowe. Nieodpłatne poradnictwo prawne obejmuje również mediację.

Ww. formy pomocy przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i potwierdzi to pisemnym oświadczeniem. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, porady prawne i obywatelskie mogą być udzielane także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Porady udzielane są w 5 Punktach prowadzonych przez

Fundację Przedsiębiorczości Społecznej:

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej, jednak z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 4. zwolnienie od kosztów sądowych;
 5. sporządzenie projektu pisma o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw: podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Aby skorzystać z poradnictwa prawnego lub obywatelskiego, należy skontaktować się pod numerem tel. 880 108 188 lub wysłać zapytanie na e-mail: maksymowprzemek@gmail.com.

GŁOGÓW

 • Łąkowa 46, (Szkoła Podstawowa dla Dzieci ze Spektrum Autyzmu „Dalej Razem”)

POZNAŃ

 • ul. Niepodległości 6, pokój 706, 7 piętro (Biurowiec Regus)

ŚWIEBODZIN

 • Żaków 3, (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie)

ŻARY

 • Hutnicza 1a, (żłobek „Bajkowy Miś” przy Hurtowni Elektrycznej EMAT)

POLKOWICE

 • ul. Żarska 18a (żłobek „Koliberek” – Polkowice Dolne)